bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Stypendia szkolne

Obsługą klientów w sprawie wniosków z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia szkolne) zajmuje się:

 • Pani Bożena Kot - pokój nr 8A, tel. 29 7693368

Osoby ubiegające się o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym winny złożyć stosowny wniosek. Druki wniosków są dostępne:

 • w sekretariacie MOPR w Ostrołęce przy ul. gen. Józefa Hallera 12,
 • w pokoju nr 8A (MOPR w Ostrołęce przy ul. gen. Józefa Hallera 12),
 • w Biuletynie Informacji Publicznej MOPR.

Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Ostrołęce (pokój nr 8A) w terminie do 15 września br.

Wnioskodawcą może być:

 • pełnoletni uczeń/słuchacz samodzielnie,
 • rodzice lub opiekunowie prawni ucznia/słuchacza,
 • dyrektor placówki oświatowej, w której uczeń/słuchacz pobiera naukę.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514,00 zł.

Stypendia szkolne przysługują znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej uczniom: szkół podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, zasadniczych szkół zawodowych, szkół policealnych, kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych, kolegiów służb społecznych, ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – zarówno publicznych jak i niepublicznych – nie dłużej niż do ukończenia przez nich 24 roku życia.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi/słuchaczowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych. Wyjątek: uczeń, który otrzymuje stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 114 z późn. zm), a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 2003r. o świadczeniach rodzinnych (art.90d ust.12 i 13 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty).

Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Na podstawie ustawy o pomocy społecznej art. 8 ust. 4 do dochodu rodziny nie wlicza się:

 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,
 • zasiłku celowego,
 • wartości świadczenia w naturze,
 • świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
 • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego,
 • świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575).

Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł.

Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.

Podstawa prawa:

pdf Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 t.j. z dnia 2016.12.02) (1571KB)
pdf Uchwała Nr 382/LI/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Ostrołęki (86KB)Opublikował: Jacek Olewiecki
Publikacja dnia: 30.06.2018
Podpisał: Jacek Olewiecki
Dokument z dnia: 30.06.2018
Dokument oglądany razy: 6 758