bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Załatwianie spraw w Ośrodku

Na tej stronie biuletynu znajdują się informacje, jak załatwić sprawy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Ostrołęce. Poszczególne kategorie spraw zostały pogrupowane w oddzielne pozycje menu. Aby zapoznać się ze szczegółowym opisem załatwienia sprawy należy kliknąć odpowiednią pozycję w menu strony biuletynu:

 • Pomoc społeczna
 • Stypendia szkolne
 • Karta Dużej Rodziny
 • Karta Wielkiej Rodziny
 • Orzekanie o niepełnosprawności
 • Karty parkingowe

INFORMACJA na temat składania wniosków w formie papierowej do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce w celu ubiegania się o świadczenie wychowawcze 500+, zasiłek rodzinny i świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

Zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce udostępnia elektroniczną skrzynkę podawczą - „Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej”.

W celu złożenia wniosku w formie elektronicznej do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce konieczne jest posiadanie:

 • bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP,
 • elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub bezpłatnego profilu zaufanego na platformie ePUAP w celu elektronicznego podpisania przesyłanych dokumentów.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do MOPR:

1. W sprawach ogólnych przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP. Link do usługi „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe

Adres skrytki na ePUAP:

/MOPR-OSTROLEKA/SkrytkaESP

2. Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres: sekretariat@mopr.ostroleka.pl. Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt.1.

3. Dostarczenia wniosku w obszarze zabezpieczenia społecznego:

 • pomoc społeczna
 • świadczenia rodzinne
 • fundusz alimentacyjny
 • świadczenia wychowawcze (program 500+)
 • karta dużej rodziny

poprzez wypełnienie formularza wniosku na portalu informacyjno-usługowym emp@tia:

https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0

4. Dostarczenie dokumentu osobiście do pracownika dyżurującego w Punkcie Informacyjnym w godzinach 8:00-16:00 siedzibie MOPR mieszczącej się przy ul. gen. Józefa Hallera 12 w Ostrołęce.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do MOPR:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane profilem zaufanym ePUAP lub elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

2. Akceptowalne formaty załączników to:

 • DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX
 • ODS, ODT
 • CSV
 • TXT
 • TIF, BMP, JPG, PNG
 • PDF
 • ZIP

3. Akceptowalnymi nośnikami danych są: pamięć masowa USB, płyta CD-RW, płyta DVD-RW. Ponadto należy pamiętać, aby informatyczny nośnik danych, na którym doręcza się dokument elektroniczny umożliwiał zapis Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB, wielkość pojedynczego załącznika nie może przekraczać 3,5MB.

4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Zasady przyjmowania korespondencji za pomocą poczty elektronicznej:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która spełnia następujące wymogi określone w art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2017 poz. 1257 z późn. zm.): „Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.”

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

 • osoby (imienia i nazwiska), od której pochodzą,
 • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru domu),
 • przedmiotu sprawy, której dotyczy.Opublikował: Jacek Olewiecki
Publikacja dnia: 19.04.2018
Podpisał: Jacek Olewiecki
Dokument z dnia: 19.04.2018
Dokument oglądany razy: 2 424