bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Pomoc społeczna

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, powołaną do udzielania pomocy osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie w stanie jej pokonać wykorzystując własne zasoby i, możliwości i uprawnienia.

Oznacza to, że warunkiem niezbędnym do uzyskania świadczenia z pomocy społecznej jest wcześniejsze wykorzystanie własnych środków, możliwości i przysługujących uprawnień. Pod tym pojęciem należy rozumieć nie tylko sytuację materialną i dochodową, w tym posiadane dochody i dobra materialne, ale również gotowość współdziałania w rozwiązywaniu problemów życiowych oraz inne umiejętności np. posiadane kwalifikacje zawodowe.

Postępowanie w sprawie świadczeń pomocy społecznej wszczynane jest:

  • na wniosek osoby zainteresowanej, bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego
  • z urzędu, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej pełnomocnika.

Ośrodek przyjmuje także wszelkie zgłoszenia od osób, instytucji i organizacji społecznych, dotyczące konieczności udzielania pomocy każdej osobie lub rodzinie na terenie Miasta Ostrołęki.

Wniosek o przyznanie pomocy można składać:

  • osobiście u pracownika dyżurującego w Punkcie Informacyjnym (w siedzibie MOPR przy ul. gen. Józefa Hallera 12, w godz. 8:00-16:00),
  • telefonicznie pod nr telefonu: 29 7644130 (wówczas pracownik przyjmujący zgłoszenie wypełnia formularz telefonicznego zgłoszenia wniosku o pomoc),
  • za pośrednictwem poczty na adres ośrodka, bez konieczności wizyty w MOPR,
  • poprzez wypełnienie formularza wniosku na portalu informacyjno-usługowym emp@tia: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0

Podstawą udzielenia pomocy jest rodzinny wywiad środowiskowy, który przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu ich pobytu, w dniach roboczych, w godzinach pracy MOPR. Wywiad przeprowadza się w ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia wniosku.

UWAGA! Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu jest równoznaczny z rezygnacją z pomocy społecznej.

Wywiad przeprowadza właściwy ze względu na rejon pracownik socjalny.

Osoba występująca o pomoc powinna udokumentować pracownikowi socjalnemu swoją trudną sytuację życiową i w tym celu pracownik socjalny może domagać się dokumentów poświadczających sytuację rodzinną, zawodową, mieszkaniową, dochodową.

Pracownik socjalny, przeprowadzając wywiad, bierze pod uwagę indywidualne cechy, sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby samotnie gospodarującej lub osób w rodzinie. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego pracownik socjalny dokonuje analizy i oceny sytuacji danej osoby lub rodziny oraz formułuje wnioski mogące mieć wpływ na rodzaj i zakres przyznawanej im pomocy.

Podczas przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego pracownik socjalny może zaproponować podpisanie kontraktu socjalnego – pisemnej umowy zawartej z osobą ubiegającą się o pomoc, określającej uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny.

WAŻNE! Odmowa zawarcia kontraktu socjalnego lub niedotrzymywanie jego postanowień może stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia, wstrzymania świadczeń pieniężnych, ograniczenia wysokości lub rozmiaru świadczeń z pomocy społecznej.

Zakończenie postępowania następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia wniosku. Świadczenia z pomocy społecznej w większości przyznawane są w formie decyzji administracyjnej. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy, wydawane są w formie pisemnej. Wyjątek stanowią świadczenia w postaci pracy socjalnej, poradnictwa, itp. – te formy pomocy udzielane są bez konieczności wydawania decyzji.

Decyzje odbiera się w Punkcie Informacyjnym MOPR

UWAGA! Przy odbiorze świadczeń w kasie Ośrodka należy okazać decyzję. Bez niej zasiłek nie będzie wypłacony.

Podstawa prawna:

pdf Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (621KB)Opublikował: Jacek Olewiecki
Publikacja dnia: 04.02.2016
Podpisał: Grażyna Jażdżyk
Dokument z dnia: 04.02.2016
Dokument oglądany razy: 5 578