bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Orzekanie o niepełnosprawności

W celu uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności należy zgłosić się do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrołęce, gdzie można uzyskać stosowne formularze (druk wniosku, zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia) oraz uzyskać informacje w sprawie zasad orzekania. Druki wniosków są udostępnione również w Biuletynie Informacji Publicznej MOPR: bip.mopr.ostroleka.pl w zakładce Załatwianie spraw>Orzekanie o niepełnosprawności>Druki do pobrania.

Obsługą klientów w sprawie wniosków z zakresu orzekania o niepełnosprawności zajmują się:

  • Pan Stanisław Suski - ul. Spokojna 16, tel. 29 7645272 wew. 101
  • Pani Renata Wyszyńska - ul. Spokojna 16, tel. 29 7645272 wew. 101

Powiatowy Zespół wydaje orzeczenia o:

  • niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 r.ż.,
  • stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 r.ż.,
  • wskazaniach do ulg i uprawnień osób, posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy. Od tego rodzaju orzeczenia nie przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu.

Zespół orzeka na wniosek:

  • osoby zainteresowanej,
  • przedstawiciela ustawowego tej osoby, albo za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej.

Do wniosku należy załączyć:

  1. Zaświadczenie lekarskie, zawierające opis stanu zdrowia, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących, potwierdzone aktualnymi wynikami badań diagnostycznych, wydane przez lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba zainteresowana, oraz inne posiadane dokumenty, mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności. Zaświadczenie, o którym mowa powinno być wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed złożeniem wniosku.
  2. W przypadku wniosków o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień: orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, wydane na podstawie odrębnych przepisów oraz posiadaną dokumentację medyczną, mogącą mieć wpływ na określenie wskazań.

Potwierdzeniem posiadania orzeczenia jest legitymacja osoby niepełnosprawnej. Wniosek w sprawie wydania legitymacji, osoba zainteresowana (lub przedstawiciel ustawowy) składa w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Druk wniosku jest udostępniony w Powiatowym Zespole oraz w Biuletynie Informacji Publicznej MOPR: bip.mopr.ostroleka.pl w zakładce Załatwianie spraw>Orzekanie o niepełnosprawności>Druki do pobrania.

Osoba zainteresowana może wnieść, w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia, odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Odwołanie składa się za pośrednictwem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Tryb postępowania przy orzekaniu przed Powiatowym Zespołem stosuje się odpowiednio przed Wojewódzkim Zespołem.

Od orzeczenia wydanego przez Wojewódzki Zespół przysługuje odwołanie do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia.

Postępowanie w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności jest wolne od opłat.Opublikował: Jacek Olewiecki
Publikacja dnia: 29.08.2013
Podpisał: Jacek Olewiecki
Dokument z dnia: 29.08.2013
Dokument oglądany razy: 7 340